دانلود مقالات

 دایره اخلاق

نظریه های گوناگون اخلاقی در زمینه های مسئولیت اجتماعی، اخلاق کسب و کار و اداره امور تحت عنوان نظریه های توصیفی و تحلیلی در دایره اخلاق[1] ارائه می شوند. الگوی سنتی این دایره از 32 قسمت مساوی تشکیل می شود. در نظریه جدید جو اخلاقی سازمان تحت تاثیر  8  عامل قرار می گیرد. از این رو برای تحلیل جو اخلاقی سازمان باید به 8 عامل مبنایی توجه نمود (الوانی و همکاران، 1389).

1) نسبیت اخلاقی[2] : نسبیت اخلاقی موقعیتی است که در آن هیچگونه مطلق اخلاقی و هیچگونه درستی و نادرستی اخلاقی وجود ندارد و به جای آن، درستی و نادرستی بر اساس هنجارهای اجتماعی است. به هر حال اخلاق نسبی (موقعیتی) زیر گروهی از نسبیت اخلاق است . نسبیت اخلاقی بدین معنی است که انها در طول زمان تغییر می یابند و مطلق نیستند. این نظریه با نادیده گرفتن قابلیتها و دستاوردهای برخی از فرهنگها باعث کاهش سطح اخلاق و ایجاد نژادپرستی و تعارض و تضاد در محیطهای کاری می شود.

2) نفعگرایی[3] فردی: این نطریه به مفهوم بالاترین خوبی و خواسته است. به این مفهوم که خوشی و نبود ناراحتی برای تمامی انسانها عاملی انگیزشی است. این نظریه نقاط اشتراک بسیاری با نظریه نفعگرایی جمعی دارد که تا حدودی در مبحث مربوط به آن نظریه به شرح آن پرداخته شده است.

3) عمل گرایی[4] : این نظریه قائل به این باور است که حقیقت امری جدا از انسان نیست؛ بلکه تنها دلیل برای اینکه یک نظر درست و حقیقی است و یک نظر، باطل و خطا، این است که اولی در عمل برای انسان کارآمد و موثر باشد و دیگری چنین نباشد. لذا صدق هر گزاره، فقط توسط نتایج عملی آن سنجیده می شود، نه در مقایسه با واقعیت خارجی. یک فکر یا عقیده تا وقتی که فقط عقیده است، به خودی خود نه صحیح است و نه غلط؛ بلکه فقط در جریان آزمایش و کاربرد عملی آن است که بر حسب نتایجی که از آن نظر گرفته می شود، صادق یا کاذب می شود.

4) نفعگرایی جمعی: فایده گرایی در درجه اول یک نظریه اخلاقی است و بر این فرض بنا شده که انچه مفید است، خوب می باشد و اینکه فایده به طور عقلانی قابل شناخت و اندازه گیری است. کرداری درست است که منتهی به بیشترین خشنودی برای بیشترین افراد شود. هم چنانکه از آین تعریف برمی آید نظریه نفعگرایی جمعی از یک سو در تضاد با خودخواهی به معنای پیگیری نفع شخصی بدون درنظر گرفتن هزینه های آن برای دیگران است و از سویی دیگر، مخالف هرگونه نظریه اخلاقی است که برخی کردارها یا انواعی از کردارها را مستقل از نتایج آن، درست یا غلط تلقی می کند.

5) کثرت گرایی اخلاقی[5]: در زندگی امروزی انسانها مجبورند که در کنار هم زندگی کنند. زیرا بدون همزیستی نمی توانند به زندگی خود ادامه دهند، مگر اینکه مانند انسانهای نخستین، تمامی امور خود را شخصاً انجام دهند که این امر عملا از عهده افراد خارج است. پس به بیان دیگر انسانها در گروهی زندگی می کنند که مردم نام دارد؛ این زندگی قوانین و شرایطی دارد که باید به آن احترام گذاشته شود و حقوق دیگران تضییع نگردد. از سویی دیگر با توجه به این که هر یک از انسانها در محیطی خاص پرورش یافته اند و خصوصیات روحی و روانی متفاوتی دارند، پس طبیعی است که در اموری با هم توافق نداشته باشند؛ اما این تفاوتها نباید در همزیستی انسانها تاثیر بگذارد. اساس کثرت گرایی نیز همین است. یعنی به تکثر و تعدد عقاید و آرا، احترام گذاشته شود و مشروعیت عقلی و عرفی و کلامی منحصر به مبنای فکری فرد نشود.

6) اخلاقیات قانون طبیعی[6]: طبق این عامل قانون طبیعی همان عقل سلیمی است که در مطابقت با طبیعت باشد؛ قانونی که جهان شمول، تغییرناپذیر و جاوید است؛ قانونی که از طریق فرامینش تعهدآفرین است و از طریق نواهی اش از انجام عمل نادرست باز می دارد. فرامین و نواهی این قانون بر انسانهای خوب فرامین بیهوده ای نیستند، گرچه این فرامین تاثیری در افراد فاسد نداشته باشند. تغییر این قانون گناه است و تلاش بر بی اعتباری نمودن آن مجاز نیست و حذف تمام آن غیرممکن است.

7) نظریه قرار داد اجتماعی[7]: این نظریه در سطوح کلان سیاسی جامعه و در سطوح خرد سازمانی نفوذ کرده است. در سطح اقتصاد سیاسی، این نظریه بنیانی برای قوانین مربوط به مبادلات ملی و بین المللی آمریکا و اروپا و همچنین، قانون اساسی و قوانین تجارت خارجی آمریکا، دادگاه جهانی لاهه، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، سازمان تجارت جهانی، یونیسف، سازمان بین المللی کار می باشد. در سطح سازمانی، قرار دادهای فیمابین کارگران و کارفرمایان، قراردادهای بین واحدهای تجاری و کارکنان سایر سازمانها، قراردادهای مقاطعه کاری کارفرمایان که کارکنان به صورت فردی با آن درگیر هستند، همگی بر اساس اصول اخلاقی و اقتصاد اجتماعی مربوط به نظریه فوق بنیان نهاده شده است.

8) آرمانگرایی[8]: آرمانگرایی اخلاقی به معنای اعتقاد داشتن به اندیشه ها و آرمانها و حقایق اخلاقی ثابت و فضایل عقلایی یا متعالی است که زندگی بشر باید با آنها منطبق باشد. انسان آرمانگرا، به لحاظ اخلاقی، به فضایل و رذایل و موازین و معیارهای ثابت و مطلق و احکام جهان شمول اخلاقی و ارزشی معتقد است و بنای رفتار فردی و جمعی خود را بر تطابق با آن اندیشه های اخلاقی قرار می دهد. آرمانگرایی اخلاقی، امکانی برای نسبی انگاری فراهم نمی آورد و انسانهایی آرمانگرا و اصولگرا و دارای شاخصهای اخلاقی استوار تربیت می کند(الوانی و همکاران، 1389).

2-2-13) راهبردهای اخلاقی سازمان

سازمانها به منظور تشویق رفتارهای اخلاقی منشورهای اخلاقی[9]  تدوین می کنند.  منشورهای اخلاقی   راهبرد موثر سازمانی در شکل گیری و جهت دهی به رفتار اخلاقی می باشند. این منشورها برای اینکه در جلوگیری از رفتارهای غیر اخلاقی مؤثر باشند، باید بوسیله مدیریت تقویت شوند و کارکنان به اجرای آنها وادار گردند(احمدی و پناهی، 1388).  منشورهای اخلاقی سازمان بازتاب ارزش های بنیادین سازمان بوده و در آنها رویه های اخلاقی مدونی برای حفظ جایگاه سازمانی در آشیانه سازمانی و در میان رقبا و ذی نفعان وجود دارد.

تلاش برای حفظ جایگاه، رویه های حفظ امنیت اطلاعات سازمان و محیط پیرامونی، سبک زندگی موسسان سازمان،  توجه به سطوح فوقانی فرهنگ سازمانی از جمله پوشش و نحوره برقراری ارتباطات رسمی و غیر رسمی ، شیوه برخورد با تعارضات سازمانی، عدالت و مساوات، آزادی های فردی و مواردی از این قبیل از تاکیدات منشورهای اخلاقی در سازمان محسوب می گردد.

دانلود پایان نامه ارشد :

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی

لینک در ایران داک

 

2-2-14) چارچوب توسعه اخلاقی کهلبرگ[10]

این بعد بر نظریه توسعه اخلاقی شناختی گهلبرگ اتکاء دارد. گهلبرگ یک چارچوب توسعه اخلاقی شناختی ابداع کرده است که به موجب آن مهارت استدلال اخلاقی افراد (مهارت در چگونگی حل مسائل اخلاقی) بر مبنای عوامل شخصی و موقعیتی درشش مرحله تغییر و توسعه پیدا میکند. افراد در طول این مراحل به سمت درک بهتر الزامات اخلاقی پیشرفت می کنند. افراد در مرحله شش باید نسبت به افراد در مراحل اول تا پنج از خود توانایی بیشتری در استدلال مخمصه های اخلاقی بطورمؤثرتری نشان بدهند. این چارچوب شامل سه سطح اخلاقی شناختی (پیش متعارف، متعارف و پس متعارف) است، که هر کدام از دو مرحله تشکیل شدهاند. افراد در یک سلسله مراحل ثابت حرکت میکنند که هر کدام بیانگر یک مدل متفاوت کیفی از تفکر اخلاقی میباشد. در سطح اول استدلال اخلاقی(یعنی سطح پیش متعارف ) یک فرد، قوانین را برخود تحمیل شده مشاهده میکند. تصمیمات اخلاقی با توجه به پاداشها و تنبیهات توجیه می شوند. در مرحله اول؛ افراد، قضاوتهای اخلاقی هدایت شده را به وسیله اطاعت وجلوگیری از تنبیه شکل میدهند. قضاوتهای اخلاقی در مرحله دوم به وسیله یک هنجارتقابلی هدایت میشوند. در سطح دوم(یعنی سطح متعارف)؛ یک فرد، هنجارهای اخلاقی مشترک جامعه یا گروهی از جامعه(از جمله خانواده) را درونی می کند. چیزی که اخلاقا درست در نظر گرفته می شود، چیزی است که دیگران از فرد انتظار دارند و انجام وظایف، قوانین و مقررات می باشد. افراد در مرحله سوم، رفتار اخلاقی را چیزی می یابند که خوشایند دیگران باشد و به آنهاکمک کند. از دیدگاه افراد مرحله چهارم، به جامعه ای که عضوی از آن هستند، توجه می شود. در این مرحله به قضاوتهای اجتماعی، سیستمهای اجتماعی، قانونی یا مذهبی که به منظور ارتقای منفعت عمومی طراحی شده اند، توجه می شود. در سطح سوم(یعنی سطح پس متعارف)؛ فرد، فراسوی شناخت به وسیله انتظارات دیگران، قوانین و مقررات اقدام و حرکت می کند. مرحله پنجم، فرد، نسبی بودن ارزشهای شخصی را درک می کند. آنها همچنان بر قوانین و مقررات به دلیل اینکه قراردادهای اجتماعی را

عرضه می کنند، تأکید می کنند اما آنها درک کرده اند که قوانین می توانند برای اهداف مفید اجتماعی تغییر یابند. در مرحله ششم، افراد به وسیله اصول اخلاقی خود انسجامی عدالت و حقوق بشری هدایت می شوند. کهلبرگ ادعا کرده است که قضاوتهای اخلاقی درمراحل بالاتر از قضاوت های اخلاقی مراحل پایین تر، بهتر و مطلوبتر هستند. این نظریه در جدول زیر به صورت خلاصه آمده است (خورشید ومحسنی،1389)

[1] The moral compass

[2] Ethical Relativism

[3] Hedonism

[4] Pragmatism

[5] Moral Pluralism

[6] Natural Law Ethics

[7] Social Contract

[8] Idealism

[9] Ethical Codes

[10] Kohlberg

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : | بازدید : 698
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در سه شنبه 1 آبان 1397ساعت 16:41 توسط رسول

 یکی از روشهای مهم فرآیند تأمین مالی، تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها می باشد.در این فرایند  یک شرکت تأمین سرمایه، مجموعه‌ای از دارایی‌های مالی را جمع آوری و اوراق بدهی را برای تأمین مالی مجموعه مورد نظر، به سرمایه‌گذاران بیرونی می‌فروشد.  یکی از ابزارهای مالی مهم و کارا برای فرآیند تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها، اوراق قرضه می باشد. به صورت ساده،تأمین مالی از طریق اوراق  قرضه اینگونه است که بنگاه اقتصادی سرمایه مورد نیاز خود را به صورت مستقیم از مردم قرض می گیرد و در زمانهای معین بهره آن قرض را می پردازد و در سررسید اصل قرض را باز پس می دهد.

متن کامل پایان نامه ارشد :

 بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

   همانگونه که از نام قانون عملیات بانکداری بدون ربا بر می آید، هدف اصلی تصویب و اعمال این قانون حذف ربا از سیستم مالی و بانکی کشور و تطبیق آن با شرع می باشد واز سویی دیگر، اوراق قرضه امروزه یکی از ابزارهای مالی بسیار مهم است که تنها در فرآیند تأمین مالی به کار نمی رود، بلکه خرید و فروش اوراق قرضه دولتی بوسیله بانک مرکزی، از ابزارهای مهم برای اعمال سیاستهای پولی از طریق عملیات بازار باز می باشد. اما با توجه به ربوی بودن اوراق قرضه باید جای گذینی برای آن پیدا نمود مانند صکوک.

 

2-9-4-1 صکوک

صکوک، نوعی از اوراق بهادار اسلامی است و ابزاری مناسب به عنوان جایگزین اوراق قرضه محسوب می‌شود. این اوراق با درگیر کردن یک دارایی مشخص فیزیکی و به میان آوردن قراردادهایی مانند اجاره و مضاربه منطبق با قانون بانکداری بدون ربا است.

تعریف سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی (AAOIFI) از صکوک عبارت است از:گواهی‌هایی با ارزش اسمی یکسان که پس از اتمام عملیات پذیره‌نویسی، بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارنده آن مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها، منافع حاصل از دارایی و یا ذی‌نفع یک پروژه یا یک فعالیت سرمایه‌گذاری خاص می‌شود.

جدول شماره 2-1:انواع صکوک

صکوک اجارهصکوک مالکیت منافع داراییهای که در آینده شناخته می شودصکوک مالکیت منافع داراییهای موجودصکوک مالکیت منافع داراییهایی که در آینده ساخته می شوندصکوک سلمصکوک استصناعصکوک مرابحه

صکوک مشارکت
صکوک مضاربه
صکوک نماینده سرمایه گذاری
صکوک مزارعه
صکوک مساقات
صکوک ارائه خدمات
صکوک حق امتیاز

عوامل موفقیت ابزار مالی

هنگامی که یک ابزار جدید مالی در یک محیط اقتصادی خاص معرفی می شود برای موفقیت احتیاج به عواملی دارد. این عوامل موفقیت عبارتند از: قانونی بودن، کارا بودن و مقبول واقع شدن

در مورد استقبال بنگاههای خواهان تأمین مالی از این اوراق نیز می توان گفت با توجه به کم هزینه بودن و بازخرید نکردن این اوراق قبل از زمان سررسید، استقبال خوبی از این اوراق صورت خواهد گرفت. ضمن اینکه انتشار اوراق بهادار، از جمله صکوک اجاره، سبب می‌شود که شرکت مربوطه با شرکای جدید روبرو نباشد و در مقابل پولی که از طریق فروش صکوک به دست می آورد، ملزم نیست که دیگران را در حوزه‌ مدیریت خود دخالت دهد. همچنین، در مواردی از قوانین کشورهای مختلف، بهره‌های پرداختی به صاحبان اوراق بهادار شرکت، جزء هزینه‌های شرکت محسوب میشود و از درآمدهای آن کسر می شود. در نتیجه، مالیات پرداختی شرکت کمتر خواهد بود. (ارسلان طریقی 2004)

در زمینه استقبال سهامداران شرکتهای حاضر در بورس برای انتشار اوراق صکوک نیز می توان گفت: تا زمانی که نرخ سودآوری شرکت در مقابل سرمایه مورد استفاده آن، از نرخ بهره اوراق صکوک بیشتر باشد، استفاده از رویه انتشار اوراق صکوک برای تأمین مالی، سود شرکت را افزایش می دهد، بنابراین در صورتی که از دیدگاه سهامداران، انتشار اوراق صکوک با شرایط یادشده خطری را برای شرکت در برنداشته باشد، ارزش سهام شرکت در بازار رو به فزونی می گذارد و به دنبال آن ارزش بازاری شرکت افزایش می‌یابد. این موضوع، مورد علاقه و خواست سهامداران می باشد.

به علاوه، صکوک می تواند ابزاری کارا برای سرمایه گذاری باشد. رفتار قیمتی صکوک متفاوت از اوراق قرضۀ متعارف است، به همین دلیل اگر در یک سبد سرمایه گذاری قرار گیرد، به دلیل تنوع سازی و هم به دلیل رفتار قیمتی متفاوت، ریسک را کاهش می دهد. همچنین اوراق صکوک وسیله ای مناسب و در دسترس برای هدایت نقدینگی سرگردان جامعه به سوی سرمایه گذاری  مولد است.(ارسلان تاریک 2004)

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : | بازدید : 687
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در سه شنبه 1 آبان 1397ساعت 16:18 توسط رسول

 انواع المان های اجزای محدود در نرم افزار openSees

نرم افزار opensees انواع المان را در آرشیو خود پوشش می­دهد. از جمله­ی آنها المان چرخایی، المان تیر-ستون الاستیک، المان تیر-ستون غیر الاستیک، المان چرخایی دورانی، المان تیر با مفصل داخلی، المان­های جداساز پایه، المان با طول صفر و سختی بی نهایت، المان­های چهارگرهی تا بیست گرهی اجزا محدود در حالت دو بعدی وسه بعدی، المان­های شل(Shell) و پلیت(Plate) ، المان اتصال تیر وستون، المان مدلسازی خاک.

متن کامل فایل در لینک زیر :

برای مدل کردن رفتار غیرخطی المان­های تیر- ستون در ساختار opensees سه المان پیش بینی شده است. یک المان تغییرمکانی (displacement based element) با پلاستیسیته گسترده (distributed plasticity) در طول عضو و المان نیرویی که یکی با پلاستیسیته گسترده ودیگری با پلاستیسیته متمرکز(concentrated plasticity) در طول عضو می­باشد.

پاسخ در هر سطح مقطع از انتگرال­گیری پاسخ مدل رفتار چرخه­ای مصالح در آن سطح مقطع بدست می­آید، خاصیت پلاستیسیته گسترده در طول عضو موجب می­شود تا امکان وقوع تغییرشکل­های غیرارتجاعی در تمامی سطوح و طول عضو ممکن بوده که باعث محاسبه دقیق کرنش درتمامی المان می­گردد. مطالعات نشان داده است که استفاده از چنین المان­های مبتنی برتوابع درون­یابی نیرویی برای مدل­های غیرخطی مناسب تر می­باشد. صرف نظر از هندسه المان و مدل رفتار چرخه­ای مصالح المان چنین توابع درون­یابی­ای قادر به ارائه جواب دقیق معادله حاکم می­باشد. انتگرال­گیری درطول این المان براساس قاعده مربعات Gauss-Lobatto می­باشد. قاعده مربعات انتگرال­گیری عددی است که با ارزیابی مقدار تابع در نقاطی خاص واختصاص ضرایب مناسب به هر یک از مقادیر برای به کمینه رساندن مقادیر خطا با بکارگیری کمینه تعداد نقاط مقدار انتگرال به دست می­آید.

3-5- معرفی مصالح فولادی موجود در opensees

دو نوع مصالح فلزی در کتابخانه opensees موجود می­باشد. یکی مصالح فولادی دوخطی یک محوره با سخت شدگی سیستماتیک وبا تعریف اختیاری ازسخت شدگی ایزوتروپیک تحت عنوان steel01 و مصالح فولادی بر اساس مدل جیفر-مینگوتو و پینتو (Giuffre-Menegotto-Pinto) با سخت شدگی کرنشی ایزوتروپیک تحت عنوان steel02 قابل دسترس می­باشد. شکل­های (3-2) و (3-3) پارامترهای منحنی پوشsteel01 و steel02 را نشان می­دهند. برای مدلسازی بادبندها از ماده steel01 و برای میلگردها از steel02 استفاده شده است.[35]

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : | بازدید : 708
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در سه شنبه 1 آبان 1397ساعت 5:15 توسط رسول

 فهرست

عنوان                                                          صفحه

 

مقدمه.....................................................................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات ........................ ..... 6

مبحث اول: مفهوم خسارت و انواع آن در حقوق ایران ........................ ..... 7

گفتار اول: مفهوم خسارت در حقوق ایران: ........................ ..... 7

بند 1: مفهوم خسارت در قانون مدنی ........................ ..... 8

بند 2: مفهوم خسارت در قانون مسئولیت مدنی ........................ ..... 9

بند 3: مفهوم خسارت در عرف .................................................................................................................................... 10

گفتار دوم: انواع خسارت در حقوق ایران ........................ .. 11

بند 1: خسارت مادی ........................ .. 12

بند2: خسارت معنوی ........................ .. 15

بند 3: خسارت بدنی ........................ .. 16

مبحث دوم: مفهوم خسارت و انواع آن در کنوانسیون ........................ .. 17

گفتار اول: مفهوم خسارت در کنوانسیون ........................ .. 17

گفتار دوم: انواع خسارت در کنوانسیون ........................ .. 18

بند 1: خسارت مادی ........................ .. 18

بند 2: خسارت عدم النفع ........................ .. 18

بند 3: خسارت معنوی ........................ .. 19

فصل دوم: شیوه جبران خسارت در حقوق ایران ........................ .. 21

مبحث اول: شیوه های جبران خسارت در مسئولیت قراردادی ........................ .. 22

گفتار اول: تعهد به انجام عمل ........................ .. 22

بند 1: انجام موضوع تعهد از طرف متعهدله به خرج متعهد ........................ .. 23

بند 2: تعیین خسارت روزانه ........................ .. 23

بند 3: تعیین خسارت روزانه و انجام تعهد به خرج متعهد ........................ .. 24

بند 4: پرداخت وجه التزام ........................ .. 24

بند 5: فسخ قرارداد ........................ .. 27

گفتار دوم: تعهد به وجه نقد........................ .. 29

بند 1: شرایط خسارت تأخیر تأدیه ........................ .. 30

بند 2: خسارت تأخیر تأدیه در قانون مدنی ........................ .. 31

بند 3: میزان خسارت تأخیر تأدیه ........................ .. 32

بند 4: فرق خسارت تأخیر تأدیه با ربا.........................................................................................................................32

مبحث دوم: شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت قهری ............................ .. 32

گفتار اول: برگرداندن وضعیت زیان دیده به حالت سابق خود ........................ .. 33

بند 1: بازگرداندن عین مال به صاحب آن .................................................................................................................34

بند 2: از بین بردن منبع خسارت ........................ ....34

گفتار دوم: جبران خسارت وارد به اموال ........................ .. 35

بند 1: رد عین در صورت وجود  ........................ .. 35

بند 2: پرداخت بدل ........................ .. 36

گفتار سوم ـ نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت ........................ .. 40

فصل سوم: شیوه‌های جبران خسارت در کنوانسیون بین المللی کالا(1980) ........................ .. 42

مبحث اول: شیوه های جبران خسارت در کنوانسیون ........................ .. 43

گفتار اول: دریافت معادل پولی خسارت و دریافت بهره ........................ .. 43

بند 1: دریافت معادل پولی خسارت ........................ .. 43

بند 2: دریافت بهره ........................ .. 44

گفتار دوم: درخواست تقلیل ثمن ........................ .. 47

بند 1: درخواست تقلیل ثمن در کنوانسیون ........................ .. 47

بند 2: شرایط تحقق اختیار تقلیل ثمن ........................ .. 48

الف: تسلیم کالای مورد قرارداد......................................................................................................................................48

ب: عدم مطابقت کالای تسلیمی....................................................................................................................................49

1: عدم مطابقت مادی.....................................................................................................................................................49

2: عدم مطابقت حقوقی................................................................................................................................................ 50

ج: قبول کالای نامنطبق توسط خریدار........................................................................................................................51

د: انجام تکلیف مندرج در مواد 29 و 40 توسط مشتری.........................................................................................51

هـ: ناآگاهی خریدار به عدم مطابقت کالا.....................................................................................................................51

بند 3: استثنائات اعمال ماده 50 کنوانسیون.............................................................................................................52

الف: جبران نقص پس از موعد تسلیم توسط فروشنده به شرط عدم تأخیر غیرمعقول.....................................52

ب: عدم اعلام نظر خود توسط مشتری با وجود درخواست فروشنده....................................................................53

ج: اعلام بایع دایر برایفای تعهد ظرف مدت معین.....................................................................................................53

د:  شرط وصول اخطاریه فروشنده به مشتری............................................................................................................53

ه: رفع نقص کالای غیرمنطبق با قرارداد توسط فروشنده........................................................................................54

بند 4: چگونگی محاسبه تقلیل ثمن در کنوانسیون ........................ .. 54

گفتار سوم : بازفروش مبیع ........................ .. 56

بند 1: بازفروش اختیاری مبیع ........................ .. 56

بند 2: بازفروش الزامی مبیع ......................... .. 56

الف: موارد بازفروش الزامی مبیع....................................................................................................................................59

ب: اقدامات بازفروش الزامی بیع....................................................................................................................................60

مبحث دوم: شیوه های غیرپولی جبران خسارت ........................ .. 61

گفتار اول: درخواست تعمیر کالا ........................ .. 61

بند 1: حق درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون ........................ .. 62

بند 2: شرایط درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون ........................ .. 63

گفتار دوم: الزام فروشنده به تسلیم کالای جانشین ........................ .. 65

بند 1: مفهوم تسلیم کالای جانشین ........................ .. 65

بند 2: شرایط درخواست تسلیم کالای جانشین ........................ ... 66

الف: تسلیم کالا به خریدار..............................................................................................................................................66

ب: عدم انطباق کالای تسلیم شده به خریدار با قرارداد............................................................................................66

ج: نقض اساسی بودن عدم انطباق ..............................................................................................................................67

د: اخطار عدم مطابقت.....................................................................................................................................................68

هـ: امکان اعاده کالا به وضعیت سابق...........................................................................................................................69

بند 3: قلمروی درخواست تسلیم کالای جانشین در کنوانسیون ........................ .. 69

گفتار سوم: الزام به انجام عین تعهد ........................ .. 70

بند 1: درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی مشتری ........................ .. 70

الف: شرایط اجرای عین قرارداد توسط مشتری ........................................................................................................71

ب: محدودیتهای اجرای عین قرارداد............................................................................................................................71

بند2: درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی فروشنده ........................................... .. 73

الف: حق درخواست اجرای اجباری قرارداد.................................................................................................................73

ب: محدودیتهای راجع به اجرای اجباری.....................................................................................................................74

گفتار چهارم: فسخ قرارداد ........................ .. 75

بند 1: اعمال حق فسخ برای مشتری ........................ .. 76

الف: موارد ایجاد حق فسخ برای مشتری.....................................................................................................................76

ب: شرایط اعمال حق فسخ از طرف مشتری...............................................................................................................79

بند 2: اعمال حق فسخ برای فروشنده ........................ .. 80

الف: موارد ایجاد حق فسخ برای فروشنده...................................................................................................................80

ب: شرایط اعمال حق فسخ برای فروشنده .................................................................................................................80

نتیجه گیری و پیشنهادات........................................................................................................................................82

فهرست منابع ........................ .. 84

 

دانلود با فرمت ورد :

پایان نامه ارشد : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

مقاله :

امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : | بازدید : 619
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 30 مهر 1397ساعت 6:06 توسط رسول

 خسارت معنوی

تعریف خسارت معنوی دشوار است. برای اینکه مفهومی از آن داشته باشیم می‌توان گفت منظور از خسارت معنوی صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است. باید دانست که تعیین مرز بین ضررهای مادی و معنوی به گونه‌ای قاطع امکان ندارد، زیرا بسیاری از صدمه‌های روحی، بر روابط مالی شخصی با دیگران آثار نامطلوب دارد و همین باعث زیان مالی وی می‌شود.

خسارت معنوی قابل تقویم به پول نمی‌باشد. بدین جهت برخی از حقوقدانان آن را غیرقابل جبران می‌دانستند و اجازه اقامه دعوی آن را نمی‌دادند. بعضی کشورها نیز خسارت معنوی را غیرقابل جبران می‌دانند. غیرقابل تقویم بودن ضرر معنوی نمی‌تواند آن را غیرقابل جبران گذارد، بلکه به وسیله عذرخواهی یا تکذیب از طرف مرتکب چنانچه ضرر معنوی در اثر افترا و نسبت ناروا باشد آلام و ناراحتی‌های روحی که برای زیان دیده ایجاد شده تسکین می‌دهد (ره پیک، 1390: 48). ماده 10 قانون مسئولیت مدنی می‌گوید: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی و خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید». چنانچه بتوان بدین وسیله جبران زیان معنوی نمود دادرس می‌تواند مبلغی را که متناسب با ضرر معنوی می‌داند به عنوان کیفر مدنی کسی که عمل خلاف نموده معین و مرتکب را محکوم به تأدیه آن به زیان دیده بنماید.

به هر حال باید جبران مناسبی برای خسارت معنوی جستجو نمود؛ هرگاه برای خسارت معنوی ما به ازای پولی وجود داشته باشد عقل و منطق به راحتی برای آن، جبران خسارت را مورد پذیرش قرار می‌دهند و چون برای خسارت معنوی ما به ازای پولی وجود ندارد (اگرچه می‌توان در برخی موارد با پول جبران خسارت نمود) جبران آن در وحله اول دشوار به نظر می‌رسد، اما با توجه به پذیرش جبران خسارت معنوی دکترین (کاتوزیان، 1387: 108) و قوانین (از جمله قانون مسئولیت مدنی، م 9 قانون آد.د.ک. قدیم) دیگر جایی برای تردید نسبت به ورود چنین خسارتی و امکان جبران آن باقی نمی‌ماند (فولادی، 90: 15).

دانلود با فرمت ورد :

پایان نامه ارشد : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

مقاله :

امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : | بازدید : 666
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 30 مهر 1397ساعت 6:01 توسط رسول

 شیوه های پولی جبران خسارت در کنوانسیون

در حقوق قراردادها، بخصوص در عرصه حقوق تجارت بین الملل یکی از مهمترین مسائل، اجرای به موقع تعهدات قراردادی است، از این روست که قواعد زیادی در زمینه نقض قرارداد وضع شده است تا جبران خسارت را برای تاجری که از نقض تعهد خسارت دیده را فراهم آورد. در کنوانسیون هم روش هایی برای جبران خسارت پیش بینی شده که تحت عنوان روش های پولی و غیر پولی جبران خسارت مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار اول: دریافت معادل پولی خسارت و دریافت بهره:

در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) روش دریافت معادل پولی خسارت و دریافت بهره نسبت به سایر روش ها در اولویت است و معمولا این روش به عنوان جبران خسارت انتخاب می شود البته قاضی رأساً و یا باتراضی طرفین در انتخاب روش جبران خسارت آزاد است، لیکن اصل انتخاب مناسب ترین روش، همیشه حاکم است.

دانلود با فرمت ورد :

پایان نامه ارشد : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

مقاله :

امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران

بند 1: دریافت معادل پولی خسارت

مقصود از روش‌های پولی جبران خسارت، طرقی است که در آن ها معادل پولی خسارت وارد شده محاسبه و زیان زننده محکوم به پرداخت آن به زیان دیده شده یا از دریافت بخشی از مبلغ مورد استحقاق محروم می‌گردد. این طرق شایع ترین روش‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی تعهدی و قراردادی است. زیرا اجرای آن از طرف دیگر جبران خسارت برای دادگاه و طرفین دعوا آسان تر است. طرفین دعوا مایلند بدانند که به صورت قطعی و روشن، حقوق و تکالیف آن ها در مقابل یکدیگر چیست و این امر با تعیین معادل پولی خسارت وارده بهتر صورت می‌گیرد.

در کنوانسیون اولویت این روش را می‌توان از ماده 74 آن استنباط کرد، زیرا در تعریف خسارت ناشی از نقض قرارداد، عبارت «... مبلغی برابر زیان تحمل شده توسط طرف دیگر...» آمده و کلمه «مبلغ» نص در معادل پولی است. روح کنوانسیون و اصول کلی مورد ابتنای آن مبنی بر تسریع در تجارت بین الملل نیز به این روش اولویت می‌دهد (ماده 7).

حتی برخی از مفسران بر این عقیده اند که ماده 74 تردیدی باقی نمی‌گذارد که تنها طریق جبران خسارت، پرداخت معادل پولی آن است (هجده تن از دانشمندان جهان، 1374: 83). اما این نظر با توجه به تفسیری بودن مقررات کنوانسیون (ماده 6) و اصول مورد ابتنای آن (ماده 7) و اصل جبران کامل خسارت دقیق نیست و نباید روش جبران خسارت را منحصر به این یکی کرد؛ بلکه طرفین و یا قاضی باید بتواند در صورت اقتضا، مناسب ترین روش را بر حسب اوضاع و احوال قضیه برگزینند، گرچه غالباً طریق انسب همان روش پرداخت معادل پولی است اما بعید نیست که در مواردی طرق دیگر کارسازتر باشد (قاسمی، 1384: 202).

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : | بازدید : 628
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 30 مهر 1397ساعت 5:52 توسط رسول

 نظرات موافق و مخالفی درباره محافظه کاری حسابداری وجود دارد. مخالفان عقیده دارند که محافظه کاری با سایر ویژگی های کیفی اطلاعات در تضاد است و بنابراین ان را فاقد محتوای اطلاعاتی می دانند. اما در مقابل موافقان با انجام تحقیقات تجربی سعی دارند تا نشان دهند که محافظه کاری حصابداری شاخص مفیدی برای پیش بینی بوده و در نتیجه دارای محتوای اطلاعاتی است. در این فصل ما به تعریف  های محافظه کاری از دیدگاه های متفاوت و معیارهای ارزیابی آن انتقادهای وارده و تفاسیر مختلف محافظه کاری می پردازیم؛ همچنین به بیان تعاریف ورشکستگی، ریسک بحران مالی روش های پیش بینی آن، دلایل و راحل ورشکستگی پرداخته ایم. در تحقیقی که در این مورد انجام شده است، بحران مالی (ورشکستگی) شرکت ها در هر سال به عنوان متغیر وابسته و شاخص محافظه کاری به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته می شود. در این تحقیق سعی بر آن است تا موضوع درباره ایران مورد بررسی قرار گیرد.

 

2-2 تعریف محافظه کاری

محافظه کاری بدون تردید، جایگاهی بسیار بااهمیت در اذهان حسابداران داشته است متوسط برخی از نویسندگان حسابداری، با اهمیت ترین اصل نامیده شده است. مثلاً ارزشیابی موجودی ها بر مبنای قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار، مثالی کلاسیک برای محافظه کاری است(شباهنگ، 1386).

محافظه کاری در حسابداری مفهومی است که از سابقه طولانی برخوردار است. در حسابداری سنتی محافظه کاری بر اساس پدیده عدم اطمینان قرار گرفته است. همانگونه که معمولاً گفته می شود مفهوم محافظه کاری یک عامل محدودکننده یا مرزی است که بر آن اساس داده ها ارائه می شوند (که پدیده عدم اطمینان وجود نداشته باشد می توان داده های معتبر و قابل اتکا ارائه کرد) برای درک محافظه کاری در حسابداری باید درصدد درک شرایطی برآمد که موجب پیدایش این پدیده می شوند و در صورت لزوم (وجود) می توان به ارکان حقیقت موجود در این محدوده اشاره کرد(هندریکسن، 1992).

تاکنون محققان تعاریف مختلفی از محافظه کاری حسابداری ارائه داده اند. برخی از آنها مانند باسو[1] (1997) محافظه کاری را روشی که طبق آن، در واکنش به اخبار بد، شناسایی عایدات و خالص دارایی ها کاهش می یابد و این در حالی است که در واکنش به افکار خوب، شناسایی عایدات و خالص دارایی ها افزایش نمی یابد تعریف نموده اند. اما بیشتر محققان در مباحث مربوط به ارزشگذاری دارایی ها، طبق مبانی حسابداری، بیشتر به تعاریفی که فلسام واولسونز[2] از محافظه کاری دارند، اشاره می کنند. آنها محافظه کاری حسابداری را اینگونه تعریف می کنند: «انتظار اینکه خالص ارزش دارایی های گزارش شده توسط یک شرکت، در بلندمدت از ارزش بازار آن کمتر باشد». به عبارت دیگر فرض می شود که در اثر بکارگیری محافظه کاری حسابداری، ارزش بازار دارایی های گزارش شده بیشتر از ارزش دفتری آنها خواهد بود. طبق این تعریف استفاده از بهای تمام شده، در شناسایی سرمایه گذاری ها باعث ایجاد انتظار خالص ارزش فعلی مثبت از سرمایه گذاری ها خواهد شد. زیرا تحلیلگران انتظار دارند که این سرمایه گذاری ها ممکن است کمتر از ارزش آنها برآورده شده باشند. تحقیقات صورت گرفته توسط بی ور و رایان[3] (2000) نیز مشابه همین دیدگاه از محافظه کاری حسابداری می باشد. آنها محافظه کاری حسابداری را تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری دارایی ها عنوان می کند. پنمن و ژانگ[4] (2002) محافظه کاری حسابداری را انتخاب روش برآوردی از حسابداری می دانند که ارزش دفتری دارایی ها را به گونه ای بارز، پایین نشان می دهد. بنابراین در شرایط تورمی انتخاب لایفو برای شناسایی موجودی کالا نسبت به روش فایفو، روش محافظه کارانه تری می باشد. همچنین بکارگیری روش اقل بهای تمام شده یا بازار، به منظور کردن هزینه های تحقیق و توسعه، انتخاب روش های سریع استهلاک، سیاست هایی که باعث در نظر گرفتن ذخیره بالای مطالبات مشکوک الوصول می شود و شناسایی تعهدات مربوط به گارانتی، روش های محافظه کارانه ای می باشد که باعث می شوند خالص ارزش دفتری یک واحد اقتصادی پایین نشان داده شود(پنمن و ژانگ، 2002).

[1]Basua

[2]Falsam & Olsonz

[3]Bver & Ryan

[4]Penman & Zhang

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : | بازدید : 670
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 30 مهر 1397ساعت 5:42 توسط رسول

 

انواع مهارت هاي زندگي

محققين با استفاده از منابع علمي موجود و مستندات سازمان جهاني بهداشت و برنامه هاي موجود در جهان 54 مهارت براي سالم زيستن به عنوان مؤلفه هاي برنامه درسي دانش آموزان دوره ابتدايي تعيني كرده اند . مهارت هاي زندگي متعددند و صاحبنظران تقسيم بنديهاي گوناگوني ولي مشابه براي مهارت هاي زندگي بيان كرده اند .             ( ولي زاده ، 1381 ، ص 4 )

1.    خانم ها بالدو وفرنيس مهارت هاي زندگي را شامل پرورش تفكر انتقادي تحليل احتمالات ، كنترل رفتار ، كسب دانش و مهارت هاي بيش تر ، ايجاد ارتباطات دو جانبه و رضايت بخش و اصلاح محيط فيزيكي و اجتماعي خود مي داند و به نظر آنها               مهارت هايي كه بايد در برنامه آموزشي گنجانده شوند عبارتند از ,

كار گروهي و مشاركتي ، مذاكره و ارتباطات ، تصميم گيري ، حل مشكلات دون خشونت رفع اختلاف مقاومت در برابر فشار ساير همسالان ، مهارت هاي شغلي و كارفرمايانه ، استقلال نقادانه ، تفكر خلاق ، كنار آمدن با عاطفه و فشار رواني ، اعتماد به نفس ، شناخت خطر ، خود آگاهي و همدلي ، عدم تبعيض ، احترام به تفاوت ها ، مساوات ، مردم سالاري ، حمايت از محيط زيست و هويت ملي و شهروندي و بين المللي شدن .

2.    دكتر سه كارآئي مهارت هاي زندگي را از قبيل مهارت در حل مسئله ، مهارت در تصميم گيري درست مهارت در برقراري ارتباطات انساني ، مهارت در طراحي هاي واقع بينانه براي زندگي مهارن تفكر انتقادي و خلاق مي داند .

3.    مهارت هاي متعددند و هر يك بر حسب نياز در موقعيت خاص مورد تأكيد قرار مي گيرند :

در كشور ما به نظر مي رسد مهارت هاي عمده مورد نياز عبارتند از :

الف ـ مهارت هاي اجتماعي شامل

›        مهارت هاي ايجاد ارتباط با ديگران و تداوم آن

›        شناخت خود و آگاهي از احساسات خود و ديگران

›        مهارت هاي دوست يابي

›        مهارت هاي سازگاري با محيط

›        مهارت هاي برخورد با ناملايمات .

ب ـ مهارت مقابله كه شامل

›        مهارت مقابله مسئله دار

›        مهارت مقابله هيجان مدار

ج ـ مهارت حل مسئله كه شامل

›        جهت گيري كلي نسبت به مسئله

›        راه حل هاي متعدد

›        ارزيابي راه حل ها

›        اجراي راه حل ها

›        بازبيني

 

4.    از مهارت هاي زندگي برداشت هاي گوناگوني به عمل آمده است كه وجه مشترك آنها تأكيد بر مقوله اي زير است : مهارت هاي حل مسئله ، آگاهي ها حرفه اي ،                   يادگيري مادام العمر ،  تفكر پيچيده ، روابط بين فردي همكاري ، شهروند مسئول ، سلامتي ، شيوه هاي مصرف كنندگي و عزت نفس ، مهارت هاي تصميم گيري ،             كنترل فشار . ( همان منبع ) 

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : | بازدید : 633
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 12 شهريور 1397ساعت 15:21 توسط رسول

 

 

 

 

در اواخر دهه 1960 پری (1968) به علت تحقیق در مورد رشد باورهای شناخت­شناسی شهرت یافت. او بر اساس مصاحبه­ها و پرسشنامه­های انجام شده بر روی دانشجویان کارشناسی دانشگاه هاروارد نظریه­ی خود را بنا نهاد. پری بیان داشت دانشجویانی که به دانشگاه وارد می­شوند، معتقدند، دانش امری ساده و قطعی است که توسط یک مرجع قدرت علمی مشخص می­شود، در حالی­که با گذشت زمان اکثر دانشجویان سال آخر و دوره­های تکمیلی به این باور می­رسند که دانش امری پیچیده است ودلیل قبول آن نه گفته­های مرجع علمی بلکه دلیل و مدرک قابل قبول و محکم می­باشد.

پری علاقمند بود، دریابد چگونه دانشجویان به صورتهای متفاوتی در محیط علمی و اجتماعی دانشگاه عمل می­کنند. به همین منظور ابزاری به نام چک­لیست ارزشهای آموزشی[1]   ساخت. این پرسشنامه سؤالاتی از قبیل "بهترین حالت در مورد موضوعات علمی این است که اکثر مسائل تنها یک جواب درست داشته باشند"را در برمی­گرفت. پری­لیست ارزشهای آموزشی را بر روی 313 نفر از دانشجویان سال اول اجرا نمود، سپس تعدادی از دانشجویان (27 مرد و 4 زن) رابرای یک مصاحبه­ی سالیانه دعوت کرد. او در ابتدا از آنان می­پرسید: "در طی سال تحصیلی، چه نکته­ی برجسته­ای در مورد مسائل آموزشی و علمی شما وجود داشته است؟"[2]

هدف از مصاحبه تشویق دانشجویان به بیان باور و عقیده­ی اصلی خود در مورد تجارب آموزشی درطول سال تحصیلی بود. بر اساس این مصاحبه­ها، پری و همکارانش طرحی از رشد هوشی و اخلاقی ارائه دادند، که به چهار طبقه و 9 موقعیت متوالی تقسیم می­شدند، بطوریکه طبقه­ها از نظر کیفی با هم متفاوت بودند و در هر طبقه چند موقعیت­ جای می­گرفتند که از لحاظ شدت با هم فرق می­کردند (به نقل از هوفر و پینتریچ، 1997)، این طبقه­ها عبارتند از:

ثنوی­گرایی یا دوگرایی:[3] در این مرحله افراد دیدی مطلق­گرا (صحیح و غلط) نسبت به جهان پیرامون خود دارند؛ حقیقت در نزد مراجع علمی می­باشد و آنان این حقیقت و دانش موجود را به یادگیرندگان منتقل می­کنند. لازم به ذکر است موقعیتهای 1 و 2 در این طبقه جای می­گیرند. موقعیتهای 1 و 2 شبیه به هم و تنها از نظر میزان مطلق­گرایی متفاوتند، بطوریکه موقعیت اول نسبت به موقعیت دوم حالت شدیدتری دارد.

چندگرایی[4] : موقعیتهای 3 و 4 متعلق به این طبقه هستند. موقعیت 3 حالت اصلاح شده و تغییر شکل یافته­ی حالت قبلی است. در این موقعیت فرد شروع به شناخت مفاهیمی از قبیل عدم قطعیت می­کند. نکته­ی مهم این است که در این موقعیت نیز حقیقت قابل دسترس است. حتی اگر مراجع علمی هنوز به آن دست نیافته باشند. در موقعیت 4 افراد کم­کم به این باور می­رسند که همه­ی دیدگاهها معتبر و عقیده­ی هر فردی برای خودش صحیح می­باشد.

نسبی­گرایی[5]: موقعیتهای 5 و 6 در این طبقه قرار دارند. موقعیت 5 آغاز پیدایش دید نسبی­گرایانه وابسته به بافت و موقعیت است. در ضمن یک تغییر مهم در این مرحله درک افراد از خود به عنوان سازنده­ی فعال مفاهیم و معانی می­باشد. در موقعیت 6 افراد دانش را به صورت امری نسبی، مشروط و وابسته به بافت درک می­کنند.

تعهد همراه با نسبی­گرایی[6] : موقعیتهای 7 تا 9 بیانگر یک دید نسبی­گرایانه همراه با قبول مسئولیت و احساس تعهد است. افراد در این مرحله با وجود داشتن یک دید
نسبی­گرایانه، نسبت به ارزشها، خط­مشیها، روابط و هویت فردی احساس تعهد می­کنند؛ که دلیل آن درونی شدن مفاهیم در فرد است، زیرا خود فرد سازنده­ی معانی و مفاهیم
می­باشد.

پری (1968) بیان داشت، تغییر در دید دانشجویان نسبت به ماهیت دانش و نقش مرجع علمی منجر به تغییرات محسوسی در شیوه­ی مطالعه و آموختن مطالب خواهد شد. همچنین او معتقد بود شیوه­ی تفسیر دانشجویان از دنیای پیرامونشان ناشی از یک تیپ شخصیتی نیست، بلکه یک فرایند رشدی شناختی می­باشد.

تحقیقات پری در اواخر دهه­ی 1970 به علت محدودیتهای جنسیتی مورد حمله قرار گرفت (هوفر و پینتریچ، 1997). همان طور که قبلاً ذکر شد نمونه پری تقریباً تنها شامل مردان می­شد. او معتقد بود الگوی رشدی در زنان نیز از همان الگوی بدست آمده پیروی
می­کند، امّا بلنکی (1986) علاقه­مند شد صحت این موضوع را در این پژوهش مورد بررسی قرار دهد. به همین منظور با 135 زن مصاحبه کرد. این مصاحبه­ها نیز با سوالی شبیه به سوال مصاحبه­ی پری شروع می­شد. "در طی چند سال گذشته چه نکته­ی برجسته­ای در زندگی شما وجود داشته است؟"[7] سپس ازمصاحبه شوندگان پرسیده می­شد "کدام نکته هنوز هم در زندگی شما وجود دارد؟"[8]

بلنکی با استفاده از این سؤالات قصد داشت به دیدی که افراد در مورد دانش و حقیقت دارند، پی ببرد. از آنجا که تحقیق بلنکی یک پژوهش عرضی بود، نمی­توان به صورت مشخص برای آن مراحلی را تعریف کرد؛ با این وجود بلنکی پنج موقعیت مختلف را با استفاده از استعاره­ی صوت تعریف کرد که عبارت بودند از:

موقعیت سکوت[9] : در این موقعیت، زنان یک نقش منفعل را ایفا می­کنند و تنها به مرجع قدرت خارجی گوش می­سپارند.

موقعیت دانش دریافت شده[10]:در این موقعیت، برای مسائل موجود تنها یک جواب صحیح وجود دارد و ایده­های مطرح شده یا خوبند یا بد، یا صحیح­اند یا غلط. زنان در این موقعیت برخلاف موقعیت قبلی قادرند دانش را باز تولید کنند، امّا هنوز هم دانش چیزی خارج از فرد است. نکته­ی قابل توجه این است که مردان در مدل پری در مرحله­ی ثنوی­گرایی خود را در ردیف[11]مرجع حاضر می­بینند؛ در حالیکه زنان در این موقعیت متمایل به این نوع همتاسازی نبودند و خود را در آن حد نمی­دیدند.

موقعیت دانش ذهنی[12]: این موقعیت هم هنوز حالت ثنوی­گرایانه دارد، امّا منبع دانش و حقیقت درون خود فرد است. بلنکی این موقعیت را با مرحله­ی چندگرایی پری برابر دانست، امّا بیان داشت مردان حقیقت واحد را بر اساس شواهد بیرونی مشخص می­کنند؛ در حالیکه زنان به تجارب شخصی و الهام درونی برای تشخیص حقیقت واحد معتقدند.

موقعیت دانش روشمند[13]: در این موقعیت، زنان شیوه­ای نظام­مند و عینی در تحلیل مسائل از خود نشان می­دهند. البته این موقعیت بر اساس منبع شناخت­شناسی افراد، خود به دو نوع دانستن مجزا[14] و دانستن پیوسته[15] تقسیم می­شود. دانستن مجزا در تفکر انتقادی مورد استفاده قرار می­گیرد؛ در حالیکه ذهنی گرایان[16] (افراد متعلق به موقعیت دانش ذهنی) بر این باورند که باور هر فردی صحیح است، یاد گیرندگان مجزا معتقدند، هرکس حتی خودشان ممکن است اشتباه بگویند و بیاندیشند. در "دانستن پیوسته"، حقیقت بنابر توجه به موضوع مورد نظر تعریف می­شود[17]و شیوه­ی دانستن شخصی و بر اساس قضاوت بنا نهاده شده است.

موقعیت دانش ساختارگرایانه[18]:  در این موقعیت خود یادگیرنده بخشی از دانش است و حقیقت بر اساس بافت موجود تعریف می­شود؛ مهم­تر از همه اینکه افراد خود را به عنوان یکی از ارکان سازنده­ی دانش می­شناسند. تحقیقات بلنکی (1986)، بسیار با ارزش و با اهمیت بود، زیرا با دقت فراوان به بررسی نگرش زنان در مورد منبع دانش و حقیقت پرداخته می­شد؛ امّا از آنجا که تنها نمونه­ی زنان را دربرمی­گرفت، نمی­توانست به بررسی تفاوت بین زنان و مردان بپردازد. در سال 1986 باکسترماگلدا ، یک تحقیق طولی 5 ساله را با 101 نفر از دانشجویان دانشگاه میامی در اُهایو آغاز کرد. او از مصاحبه­ی باز پاسخ و همچنین پرسشنامه­ای به نام اندازه­گیری شناخت­شناسی تفکر[19] (MER) استفاده نمود. این مدل شامل چهار شیوه­ی متفاوت دانستن می­شد. هر کدام از این شیوه­ها معرف یک نوع یادگیرنده می­باشند که عبارتند از:

یادگیرندگان مطلق[20]: این نوع یادگیرندگان دانش را امری قطعی و مشخص می­دانند و معتقدند، مراجع علمی همه­ی جوابها را در نزد خود دارند.

یادگیرندگان انتقالی[21]: این یادگیرندگان دریافته­اند که مراجع علمی همه چیز را نمی­دانند؛ از این رو وجود عدم قطعیت را در علم پذیرفته­اند.

یادگیرندگان مستقل[22] : این یادگیرندگان مراجع علمی را به عنوان تنها منبع دانش زیر سؤال می­برند. آنان باورها و افکار خود را نیز به عنوان یک منبع دانش می­پذیرند.

یادگیرندگان وابسته به بافت[23]: این یادگیرندگان قادرند با استفاده از قضاوت در مورد مدارک و شواهد موجود در بافت به ساخت دیدگاه فردی بپردازند.

باکستر ماگلدا (1986،1992)، با مطالعه­ی طولی که شامل هر دو جنس می­شد، توانست به مقایسه­ی شیوه­ی تفکر در زنان و مردان بپردازد. هر چند که نتوانست مدارکی دال بر وابسته بودن شیوه­ی دانستن به جنسیت بیابد. امّا زنان و مردان در سه شیوه­ی نخست، الگوی اجرایی متفاوتی داشتند؛ بطوریکه دانستن مطلق خود به دو الگوی دریافتی[24] و مهارتی[25] تقسیم می­شد. که زنان بیشتر از الگوی اول و مردان  از الگوی دوم پیروی می­کردند. یادگیرندگان انتقالی دارای الگوهای شخصی[26] که بیشتر در بین زنان و غیرشخصی[27] که بیشتر در بین مردان رواج داشت؛ می­شوند. همچنین یادگیرندگان مستقل دارای الگوهای درون فردی[28] و فردی[29] بودند که اولی در بین زنان و دومی در بین مردان رواج داشت.

 [1] - Checklist of  Educational Values

[2] Would you like to say what has stood out for you during the year?

[3] - Dualism

[4] -Multiplicity

[5] -Relativism

[6] -Commitment within relativism

[7] -What stand out for you in your life over the last few years?

[8] -What stays with you?

[9] -Silence

[10] -Received knowledge

[11] -Align

[12] -Subjective knowledge

[13] -Procedural knowledge

[14] -Separate knowing

[15] -Connected knowing

[16] -Subjectivism

[17] Truth emerges through care

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : | بازدید : 664
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 12 شهريور 1397ساعت 14:30 توسط رسول

 

 

موانع خلاقيت

عوامل متعددي مي توانند مانع خلاقيت کردند که اهم آنها را مي توان در موارد ذيل خلاصه نمود.[1]

ترس از انتقاد و شکست، محافظه کاري، عدم اعتماد به نفس، وابستگي و جمود فکري، تمايل به همرنگي و همگوني، عدم توانايي در تحمل ابهام، عدم دانش کافي در زمينه موضوع مربوط، عدم تمرکز ذهني، مقاوم نبودن، کمروئي و عدم انعطاف پذيري. سازمان و مديريت آن مي توانند از طريق بکارگيري مکانيزم هايي بر اين موانع غلبه نموده و خلاقيت و نوآوري را در سازمان حفظ نموده و گسترش دهند. از جمله اين مکانيزم ها مي توان استفاده از تکنيک هاي گسترش خلاقيت همچون طوفان مغزي و غيره- صرف وقت و منابع کافي براي مرحله آمادگي و نهفتگي خلاقيت- از ميان برداشتن موانع بوروکراتيک.

تشويق کارکنان به ارائه پيشنهادات و انتقادات- بها دادن به مشورت و سرانجام ارزيابي پيشنهادات بر اساس شايستگي پيشنهاد (نه بر اساس مقام و موقعيت پيشنهاد دهنده) را نام برد.

 

استراتژي هاي نوآوري

نو آوري به طور قطع به افراد بستگي دارد و همچنين به فرهنگ سازماني و نوع مديريتي که به آنها اجازه ميدهد تا نوآوري را به منصه ظهور برسانند وابسته است. نو آوري همچنين نيازمند شناسايي فرصت هاي بديعي است که فرا روي سازمان قرار دارد. بنابراين انتخاب يک استراتژي مربوط به خلاقيت و نو آوري لازم و ضروري است و موفقيت اين استراتژي نيز به ابزاري که نو آوري را به اجرا در آورند بستگي دارد. اين استراتژي از طريق رو شهاي زير به اجرا در مي آيد.[2]

1- نو آوري از طريق کارکنان

2- نو آوري از طريق مشتريان

3- نو آوري از طريق فرهنگ سازماني

4- نو آوري از طريق رهبري

5- نو آوري از طريق سازمان

مديران کارآمد همواره نو آفريني را کار مايه تلاش و کوشش هاي خود قرار مي دهند و فضاي سازمان را براي خلاقيت و نو آوري آماده مي سازند.

 فضاي سازماني سازگار با آفرينندگي و خلاقيت بايد از ويژگي هاي زير برخوردار باشد.[3]

1- دگرگوني را بپذيرد.

2- انديشه هاي نو را گرامي بدارد.

3- آزمايش و شکست را جزئي از کاميابي بداند.

4- از کوشش افراد قدر داني کند.

 [1] - حسن زارعی متین، « خلاقیت و نوآوری» دانش مدیریت. شماره 24. بهار 1373

[2] - عباسعلی حاجی کریمی «نوآوری و تاثیر آن در بهره وری» دانش مدیریت. شماره 25، تابستان 1373. ص 54-45

[3] - محمد علی طوسی «مشارکت، نو آفرینی و نو آوری» مجله مدیریت دولتی. شماره 20 . بهار 1372. ص 24-11

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : | بازدید : 760
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 12 شهريور 1397ساعت 14:01 توسط رسول

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد